Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi

91-036 Łódź, ul. Bydgoska 17/21

tel: +42 6577970,
email:


Szanowny Pacjencie!

We wszystkich sprawach związanych

z uzyskaniem świadczeń medycznych

w trosce o Twoje zdrowie zalecamy korzystanie

z naszej usługi teleporad medycznych

dostępnej pod numerem 506-204-156

lub dedykowanych numerów

poszczególnych przychodni.

 

Powtarzanie recept

POWTARZANIE RECEPT

Nowelizacja przepisów prawa daje możliwość wystawiania recept na leki stosowane w chorobach przewlekłych bez konieczności przeprowadzania każdorazowo badania Pacjenta (w okresie pomiędzy zaplanowanymi wizytami kontrolnymi).

Zmiana przepisów nie oznacza jednak, że można złożyć zamówienie na dowolne leki i aby uniknąć nieporozumień prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zasadami składania zamówień na powtórne recepty:

 1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych, o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja na ten temat.
 2. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe oraz antybiotyki stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
 3. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle, wymagana jest informacja pisemna od lekarza specjalisty.
 4. Leki mogą być wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ.
 5. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.
 6. Czas realizacji zamówienia recept wynosi do 3 dni roboczych.
 7. Recepty nieodebrane w ciągu miesiąca będą niszczone.
 8. W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów ostateczną weryfikację zasadności kontynuacji terapii określonym lekiem podejmuje Lekarz, któremu przysługuje prawo odmowy realizacji części lub całości zamówienia, o ile wynika ono z uzasadnionego wiedzą medyczną przekonania, że może powodować negatywne następstwa dla Pacjenta.

Pełny tekst Regulaminu składania zamówienia na leki stosowane przewlekle jest dostępny w każdej z Rejestracji Przychodni Zdrowia MCM „Bałuty".

zapraszamy

Zespół MCM „Bałuty”

 

 

 

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA LEKI STOSOWANE PRZEWLEKLE


§1

Wyjaśnienie ogólnych pojęć zawartych w Regulaminie

Użyte w dalszej treści niniejszego Regulaminu określenia należy rozumieć następująco:

Lekarz – lekarz zatrudniony przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi.

Osoba upoważniona – osoba posiadająca pisemne upoważnienie Pacjenta do odbioru zamówionych recept lub wymieniona w dokumentacji indywidualnej Pacjenta jako posiadająca prawo do dysponowania powyższą dokumentacją.

Pacjent – osoba upoważniona do świadczeń opieki zdrowotnej w myśl Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 (Dz. U. z 2015 poz 581 z póź. zm), objęta opieka w Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych i dzieci Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi.

 

§2

Zasady ogólne

 1. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w Łodzi stwarza możliwość zaopatrzenia w leki dla osób przewlekle je stosujących, bez konieczności wizyty lekarskiej.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu leczenia, pogorszenia stanu zdrowia, zmiany parametrów klinicznych poza zakres określony przez lekarza, wrażenia zbyt silnego lub zbyt słabego działania leków, zaobserwowania nowych objawów, wystąpienia działań ubocznych leków – należy ustalić termin wizyty i skonsultować się z lekarzem.
 3. Określona przez Ustawodawcę możliwość zamówienia leków bez konieczności kontaktu z lekarzem nie zmienia faktu, że wytyczne towarzystw naukowych zalecają w przypadku niektórych chorób częstsze kontrole lekarskie niż okres, na który mogą zostać przepisane leki. Informacji na temat zalecanej częstości wizyt kontrolnych udziela Lekarz obejmujący Pacjenta opieką. Decyzja Pacjenta o rezygnacji z konsultacji lekarskiej ma charakter świadomy i dobrowolny.

 

§3

Składanie zamówienia

 1. Zamówienia na leki stosowane przewlekle mogą być składane we właściwych Rejestracjach Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 2. W celu realizacji zamówienia oraz identyfikacji Pacjenta konieczne jest umieszczenie na zamówieniu danych osobowych, do których należą imię, nazwisko i numer PESEL oraz podanie nazw zamawianych leków z ich dawkami i ilością.
 3. Dane, o których mowa w ust. 2 muszą być umieszczone na zamówieniu w sposób czytelny.
 4. Od momentu odbioru zamówienia przez uprawniony personel Przychodni zamieszczona na nim treść podlega procedurom ochrony danych właściwym dla dokumentacji medycznej.

 

§4

Zasady realizacji zamówienia

 1. Zamówienia na leki zostaną zrealizowane po spełnieniu następujących warunków:
  1. Lek był uprzednio stosowany przez Pacjenta i informacja o tym fakcie jest zawarta w indywidualnej dokumentacji medycznej.
  2. W przypadku gdy leki przewlekle stosowane zlecone są przez lekarza specjalistę do indywidualnej dokumentacji medycznej musi być dołączone aktualne (nie starsze niż rok) zaświadczenie, w którym potwierdzono konieczność stałego stosowania określonego leku.
 2. Bez konsultacji lekarskiej nie mogą być zamawiane:
  1. Leki, których stosowanie w świetle obowiązującej wiedzy powinno być poprzedzone każdorazowo oceną stanu klinicznego Pacjenta
  2. Leki psychotropowe, o ile nie spełnione jest kryterium określone w ust. 1, punkt 1.2.
 3. W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów,ostateczną weryfikację zasadności kontynuacji terapii określonym lekiem podejmuje Lekarz, któremu przysługuje prawo odmowy realizacji części lub całości zamówienia o ile wynika ono z uzasadnionego wiedzą medyczną przekonania, że może powodować negatywne następstwa dla Pacjenta.
 4. W celu uzyskania wyczerpującej informacji na temat przyczyn całkowitej lub częściowej odmowy realizacji zamówienia niezbędny jest kontakt z lekarzem (Pacjent winien zarejestrować się na wizytę).
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od czasu jego rejestracji.
 6. Realizacja zamówienia pociąga za sobą konieczność weryfikacji statusu ubezpieczenia Pacjenta w systemie EWUŚ. W przypadku negatywnej weryfikacji statusu ubezpieczenia Pacjenta w systemie EWUŚ zamówienie nie będzie zrealizowane. W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów bliższe informacje na temat weryfikacji statusu ubezpieczenia Pacjenta w systemie EWUŚ nie będą umieszczane na formularzach. W celu uzyskania wyczerpującej informacji na temat statusu ubezpieczenia należy skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i/lub Pracodawcą lub złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym prawie do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Obowiązek udokumentowania lub oświadczenia o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym pozostaje po stronie Pacjenta.
 7. Powyższe regulacje nie dotyczą Pacjentów przyjmowanych:
  1. na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ);
  2. w trybie nagłym, którzy nie są podopiecznymi Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi (tzn. nie złożyli deklaracji wyboru lekarza).
 8. Wystawienie recepty na leki przewlekle stosowane w przypadkach opisanych w ust.7 możliwe jest tylko i wyłącznie podczas osobistego widzenia Pacjenta oraz w wyniku zweryfikowania przez lekarza stosowanych leków na podstawie posiadanej przez Pacjenta dokumentacji medycznej.

 

§5

Zasady odbioru recept

 1. Recepty odbierane są z Rejestracji właściwej dla danej Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 2. Recepty nie odebrane w ciągu miesiąca od daty wystawienia są niszczone, a informacja o tym fakcie umieszczana jest w indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta.
 3. Odbiór recept odbywa się osobiście lub za pośrednictwem Osób Upoważnionych.
 4. W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów personel Rejestracji wymagać będzie od Pacjenta lub Osoby Upoważnionej okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  1. W przypadku osoby Upoważnionej, nie uprawnionej do dysponowania dokumentacją indywidualną Pacjenta, również pisemnego upoważnienia do odbioru recept.
  2. Jednorazowe Upoważnienie do odbioru recept powinno zawierać dane osoby upoważnionej tj.: imię, nazwisko, PESEL oraz datę upoważnienia.
 5. Wzór pisemnego upoważnienia do odbioru recept jest możliwy do wypisania na etapie składania zamówienia.

 

Leki

Nasza wizytówka

Qr Code

 

Nasz BIP

BIP MCM Bałuty

 

Nasza siedziba

siedziba MCM "Bałuty"

 

MCM Bałuty

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi
(dawniej Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty)

ul. Bydgoska 17/21
91-036 Łódź

© 2016 - MCM Bałuty w Łodzi. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper